תנאי שימוש בפלטפורמות אגד

הפלטפורמות המוצעות על ידי אגד, לרבות אפליקציה, אתר האינטרנט, אתר המובייל ומערכות המידע השונות אשר מוצעות ומספקות מידע, שירותים ונתונים שונים, לשימושך, שייכים לאגד אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ (להלן: "אגד"). האמור בתנאי שימוש אלו מופיע מטעמי נוחות בלשון זכר בלבד, אולם תנאי השימוש מכוונים לכלל המגדרים.

15-06-2017
 1. עצם השימוש בכל אחת מהפלטפורמות, לרבות, באפליקציה ו/או הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים המסופקים על ידי אגד, לרבות אך לא רק רכישת כרטיסים, קבלת מידע, פניה לפניות הציבור של אגד ו/או כל שירות אחר או נוסף המסופק באמצעות האפליקציה ו/או בכל אמצעי אחר, ו/או כל שירות עזר אחר, כפי שיהיה מעת לעת, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה לרבות אתר אגד ו/או אתרי החברות הבנות ו/או אתרי המידע של אגד.
 2. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש כהגדרתם לעיל, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בכל אחת מהפלטפורמות ו/או האפליקציה ו/או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם. 
 3. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין אגד.
 4. הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים בפלטפורמות השונות של אגד לרבות באתר ו/או באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים, אשר יופיעו בחלק נפרד ובלתי תלוי מהאמור במסמך זה. התנאים הנוספים יופיעו באפליקציה ו/או באתר וימוקמו באיזורים המתאימים.
 5. אגד רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם לדין הרלוונטי בין אם פורסמו באפליקציה או באתרי אגד, ובין אם הגיעו לידיעת המשתמש ובין אם לאו. שינויים בתנאי השימוש שאינם קשורים להוראות הדין, חקיקה או תקנות, יפורסמו כחלק בלתי נפרד מהאפליקציה או בפלטפורמה הרלוונטית, ללא הודעה מוקדמת, ועל המשתמש לבחון את תנאי המשתמש מעת לעת ולוודא כי תנאי השימוש עומדים בדרישותיו האישיות. אגד מתחייבת כי תנאי השימוש יהיו הוגנים, במטרה לספק למשתמש שירות מיטבי בנסיבות העניין.
 6. ככל שאינך מסכים עם תנאי השימוש, כולם או חלקם, לרבות שינויים שנעשים באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים על ידי אגד מעת לעת, הנך מתבקש לא לעשות שימוש באפליקציה ו/או באתרי אגד ו/או בשירותים המוצעים במסגרתם.
 7. אגד רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק את האפליקציה, השירותים ו/או האתר, כולם או חלקם, לרבות שינוי השירותים ו/או פיתוחים שונים. אגד לא תשא באחריות כלפי המשתמש, ו/או כלפי כל צד שלישי בגין שימוש כאמור אי שימוש, הורדה של אתרים ו/או פלטפורמות מסויימות ו/או אי שימוש מכל סיבה שהיא.
 8. אגד, רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים, כולם או חלקם, כפי שמוצעים באמצעות הפלטפורמות השונות של אגד. הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי אגד לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים, בגין חסימת הגישה לפלטפורמות השונות ו/או חוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים המוצעים לרבות בגין תקלות ו/או אירועים אשר בשליטת אגד או שאינם בשליטתה ו/או גרסאות מערכת הפעלה או דפדפנים שאינם נתמכים וכיוצ"ב.
 9. ניתן להשתמש בפלטפורמות השונות המוצעות על ידי אגד, לרבות באתר ו/או באפליקציה באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השימוש ומתאימים מבחינה טכנולוגית. אגד אינה מתחייבת ו/או אחראית לכך כי השירותים או הפלטפורמות השונות יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשותך.
 10. בעצם השימוש בפלטפורמות השונות לרבות אך לא רק באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים על ידי אגד, הנך מצהיר/ה כי תעשה/י באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי שאינו מסחרי, בלבד, עבורך ועבור מי מטעמך, השימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע באגד או בכל צד שלישי אחר. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש בכל אחת מהפלטפורמות השונות לרבות באפליקציה ו/או באתר ו/או בכל שירות אחר או נוסף המסופק על ידי אגד מעת לעת.
 11. השימוש בפלטפורמות השונות עשוי להיות כרוך ברישום ו/או במסירת נתונים בהתאם לאופי השירות הניתן והוראות הרגולציה הרלוונטיות, לצורך הזמנת כרטיסים ו/או חלק מהשירותים המוצעים על ידי אגד עשוי להדרש תשלום. עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת הרישום ולעדכן את פרטיך בכל שינוי. אגד מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, אגד תשמור על פרטיות המשתמש, ולא תעביר את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים. יובהר כי אגד עושה שימוש באמצעות ספקי שירותים שונים אשר מחוייבים לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות הנקובה לעיל.
 12. אגד עשויה באמצעות ספקי השירותים השונים, להציע לך שירותים נוספים ו/או משלימים, בכפוף להסכמתך ובאישורך.
 13. התשלום בפלטפורמות השונות של אגד, באתר, באפליקציה ו/או בכל אמצעי אחר או נוסף, מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או אמצעים טכנולוגיים שונים, לרבות במזומן. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש או לכל פלטפורמה אחרת שמוגדרת במערכת ושתסופק על ידי המשתמש, קבלה עבור התשלום וכל אישור רלוונטי בקשר לשירותים שניתנו למשתמש.
 14. הנך מתבקש לא לעשות שימוש באמצעי התשלום השונים, אלא אם יש ברשותך את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.
 15. ידוע לך כי אגד עשויה להעביר מידע באשר למיקום האוטובוס, והשירותים הניתנים באוטובוס או בקווי השירות לרבות פרסום מבוסס מיקום, או שת"פ עם ו/או חברות או צדדים שלישיים אשר עשויים לפלח את אופי השימוש בשירותי אגד, בקווי השירות, פרטי נסיעות נתונים סטטיסטים שונים וכיוצ"ב.
 16. ידוע לך כי במסגרת הפלטפורמות השונות, לרבות באתר האינטרנט ו/או באפליקציה משודרים תכנים מסוגים שונים, לרבות פרסומות, הן מטעמה של אגד והן מטעמם של צדדים שלישיים. אגד לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג, ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין.
 17. מבלי לגרוע מהאמור, מידע המצויין באתר ו/או באפליקציה הקשור לזמני נסיעות של אוטובוסים, ושירותים המסופקים על ידי אגד לרבות חברות בנות ו/או צדדים שלישיים, זמן יציאה ו/או הגעה ליעד, משך הנסיעה וכיוצ"ב, מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת אגד הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה, אירועים מיוחדים, חסימות כבישים וכיוצ"ב.
 18. אגד תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמות הקיימות ברשותה ובמסגרתן מסופקים שירותים מידע ותכנים לציבור המשתמשים, בצורה תקינה וללא הפרעות. יחד עם זאת חלק מהפעילות מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילים סלולאריים, ספקי שירותים וכדומה, תשתיות סלולאריות ואינטרנט, ייתכן שהאפליקציה ו/או האתר ו/או חלק מהשירותים לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי אגד בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. אגד לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב השימוש בפלטפורמות המידע השונות באפליקציה, באתר האינטרנט לרבות בגין תקלות וחוסר יכולת לעשות שימוש בכל אחד מאלה.
 19. פרסום מכל מין וסוג, בכל אחת מהפלטפורמות בהן המשתמש יעשה שימוש, לרבות באפליקציה ו/או באתר לא ייחשב כעידוד או כהמלצה מטעמה של אגד לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.
 20. קודי שוברי הנחה ומבצעים, העשויים להישלח אליך באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות Push ועוד ו/או יעודכנו בחשבונך באתר ו/או באפליקציה, מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים מאגד. בעצם השימוש באפליקציה הנך מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ו/או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים באפליקציה ובאתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם ו/או באמצעות הפלטפורמות השונות המוצעות על ידי אגד.
 21. קופונים, מבצעים ו/או כל טובין ושוברים אחרים אשר מוצעים על ידי אגד בפלטפורמות השונות לרבות באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים לרבות תנאים של צדדים שלישיים, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.
 22. בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, הינך מתבקש לספק לאגד מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי.
 23. במהלך הרישום הנך מתבקש לספק לנו מידע, שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחרי באופן מלא לשימור הסיסמא ומתחייב להודיע לאגד באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
 24. אגד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים ו/או תעריפים, בפלטפורמות השונות מעת לעת, מובהר לעניין זה שמחירי הנסיעות נקבעים על ידי הגורם הרגולטורי הרלוונטי ואין לאגד כל נגיעה לעניין זה.
 25. תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר, כל זמן שהנך עושה שימוש בפלטפורמות השונות המוצעות על ידי אגד.
 26. אגד רשאית לבטל את האפליקציה, האתרים השונים המופעלים על ידה, פלטפורמות הגלישה והעברת הנתונים, שינוי תנאי הסכם זה וכיוצ"ב הכל בהתאם לצרכיה, לשינויים הטכנולוגים שיחולו מעת לעת ובהתאם להוראות הרגולטוריות הרלוונטיות.
 27. ידוע למשתמש שכל אחת מהפלטפורמות בהן הוא עשוי לעשות שימוש, אינה מוגנת מחדירות באופן הרמטי, וכי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת כרוכה גם בסיכונים הנובעים מעצם טיבם וטבעם מאופי הטכנולוגיה, כפי שקיים בכל אתר וברשת האינטרנט ככלל. כמו כן ידוע למשתמש כי אגד עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות למטרת זיהוי המשתמש ומתן מידע מיטבי למשתמש.
 28. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, אגד, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.