ENG | RU
| | | | | | |קליק לפרטים

עדכונים
14.09.14

פעילות אגד בראש השנה - בחג הראשון והשני, ימים ה'-ו' 25-26.9, קווי אגד לא יפעלו. בערב החג, יום

הצג הכל הצג הכל
> חפש באתר
SMS 2800
תקנון שירות SMS2800
הקלק לרכישת כרטיס

מידע לנוסעSMS 2800תקנון שירות SMS2800

תקנון שירות SMS2800 אגד

מבוא

חברת אגד - אגודה שיתופית לתחבורה בישראל בע"מ בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה (להלן במסמך זה ביחד "החברה") מפעילה שירות (להלן "השירות") שניתן לעשות בו שימוש על מנת לקבל מידע על לוחות זמנים ומסלולי נסיעה של כלל מפעילי התחבורה הציבורית בארץ באמצעות מסרון (SMS) למכשירי קצה המחוברים לאחד המפעילים הסלולריים בישראל (סלקום ישראל בע"מ, פרטנר תקשורת בע"מ, מירס תקשורת בע"מ, פלאפון תקשורת בע"מ – ולהלן "המפעילים סלולריים").  בשימושך בשירות, הנך מאשר את הסכמתך לאמור בתקנון זה.

1. מהות השירות ואופן השימוש בו

1.1. שירות 2800 מאפשר למשתמשים לשלוח בקשות בשפה חופשית לקבלת לוחות זמנים ודרכי הגעה ממקום למקום  בתחבורה הציבורית בישראל, הן בקווי אוטובוס והן באמצעות רכבת ישראל.

1.2. בשלב זה שירות 2800  אינו כולל מוניות שירות אך הוא כולל את כל חברות האוטובוסים המפעילות קווי שירות בישראל.

1.3. על מנת לעשות שימוש בשירות, על מכשירך להיות מוגדר "פתוח" לקבלת שירותי תוכן בכלל ושירותי התוכן של יוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ בפרט, במפעיל הסלולרי הרלוונטי.

1.4. השירות והמידע המסופק על ידו הינו בהתאם למאגר הנתונים אשר נמסר ממפעילי התחבורה הציבורית ומרכבת ישראל, החברה ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות לאמינות ו/או נכונות המידע המסופק על ידי חברות ומפעילי תחבורה ציבורית אחרים ו/או השונים מאגד.

1.5. המערכת תומכת בשאילתות שנשלחות בשפה העברית בלבד.

1.6. לוחות הזמנים המופיעים במערכת הינם לוחות זמנים מתוכננים ועשויים להשתנות בהתאם לתנאי הדרך, עומסי תנועה ומצבים שאינם בשליטת אגד או הנהג, אנו ממליצים להגיע לתחנה זמן מספק מראש על מנת להימנע מאי נעימויות.

2. מחיר השירות

2.1. יובהר כי הודעת SMS  כפי האמור בהסכם זה, הינה שאילתה מטעם המשתמש ותשובה מטעם החברה.

2.2. כל שאילתה יחידה  (*עד לאורך של 70 תווים), המבוצעת באמצעות SMS (שאלה ותשובה) תחוייב ב-1 ₪ (כולל מע"מ).

2.3.  שאילתות שאינן ברורות ו/או כלליות ומשום כך דורשות הבהרה מן המשתמש יחוייבו בסך של 1 ₪ נוסף בגין כל הודעת SMS   (לדוגמא מענה לשאלת הבהרה וקבלת תשובה עולה גם היא 1 ש"ח. לשם הדוגמא נמחיש: שאלה מטעם המשתמש: "כיצד להגיע מתל אביב לירושלים" וכן בקשת הבהרה מהחברה: "מהיכן בתל אביב להיכן בירושלים" עולות יחדיו 1 ₪. תשובת המשתמש לבקשת ההבהרה: "רכבת צפון בתל אביב לתחנה מרכזית בירושלים" ותשובת המערכת "קו שירות XX" כרוכות בעלות של 1 ₪ נוסף.

2.4. המערכת מטפלת בשאילתות כפי שהן מועברות ו/או מפוצלות ע"י המפעיל הסלולרי, ובהתאם לציוד הקצה של המנוי ותשתית הרשת הסלולרית אליה הוא שייך. לפיכך המערכת תתייחס לכל שאילתא שארוכה מ - 70 תווים (כולל רווחים) ו/או כל הודעה מפוצלת שתועבר מהמפעיל הסלולרי כשאלה בודדת שתחויב כאמור לעיל וזאת בהתאם למגבלת הרשת הסלולארית ממנה נשלחה השאילתא וציוד הקצה.

3. ויתור ופטור מאחריות

3.1. אתה, המשתמש ו/או מקבל השירות, מצהיר כי ידוע לך שהשירות (א) ניתן באמצעות מערכות ממוחשבות שפעילותן אינה חפה מתקלות או טעויות ובאופן אוטומטי; וכן (ב) בתהליך משלוח הודעת SMS ממערכות החברה למכשיר הקצה ולהיפך מעורבים צדדים שלישיים (כגון מפעילים סלולריים); וכן (ג) האחריות לאמינות הנתונים של מפעילי תחבורה ציבורית השונים מאגד וכן רכבת ישראל הינה על אותם מפעילים ו/או הגורם אשר סיפק את הנתונים וכי לא תבוא בכל טענה ו/או דרישה בגין מידע שיימסר לך והינך פוטר את החברה מכל נזק ו/או הפסד אשר ייגרם לך בגין ו/או עקב מתן השירות ו/או אי מתן שירות ו/או מתן שירות לקוי.

3.2. בהתאם, החברה לא תהיה אחראית על אי הצלחתך לקבל את המידע שבקשת, לרבות מחמת ניסוח לקוי של השאילתא או מכל סיבה אחרת; בנוסף לאמור, החברה לא תהיה אחראית בגין כשל במתן השירות הנובע מחסימת המכשיר הסלולרי מקבלת תוכן אצל המפעיל הסלולרי או מכל סיבה אחרת.

3.3. מובהר, בנוסף, כי החברה מנהליה עובדיה וכל מי מטעמה, אינם מתחייבים כי לא תהיינה שגיאות או תקלות במתן השירות והם אינם אחראים לתקלות הנובעות מתקלות במערכת החברה ו/או מכל גורם שהוא אשר לחברה אין שליטה על פעילותו ופעולותיו, ולכל תקלה הנובעת מכח עליון כדוגמת שביתות או פגעי מזג אוויר, ולמקבל השירות לא תהיה כל עילה, דרישה, טענה או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין בכל האמור לעיל.

3.4. מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום אחר בתקנון זה, אחריותה של החברה כלפי המשתמש לכל נזק שייגרם לו כתוצאה מהשימוש בשירות, יהא מקורו אשר יהא, מוגבלת לסכום אותו הוציא הלקוח בפועל לשם קבלת השירות, אך לא יותר מ-50 ₪ (חמישים שקלים חדשים). 

3.5. כל הזכויות בקשר עם השירות לרבות כל זכות קניין רוחני בקשר עם השירות תהיינה נתונות במלואן ובאופן בלעדי לחברה.

3.6. השירות נועד לשימוש עצמי ופרטי בלבד. המשתמש לא ימכור או ישכיר את שירותי החברה ולא יבצע בהם כל שימוש לשם הפקת הכנסה מכל סוג, ללא אישור החברה בכתב ומראש.

4. שונות

4.1. ככל והוראה מהוראות תקנון זה תגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

4.2. למען הסר ספק, האמור בתקנון זה (לרבות הגבלת האחריות שבסעיף 3) מתייחס הן לחברה והן לצדדי ג' העוסקים באספקת השירות מטעמה, לרבות ומבלי לגרוע ליוניסל פתרונות סלולריים מתקדמים בע"מ. 

4.3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה ולשנותו מעת לעת, לרבות מחיר השירות, ללא כל הודעה. האחריות לבחינת התקנון בכל עת שמתבצע שימוש בשירות מוטלת על כתפיך בלבד.

עודכן בתאריך 1/1/2013

קליק לפרטים
הקליקו לדף אגד בפייס הקליקו לדף אגד Friends בפייס קליק לדף הפייסבוק של אגד-תיור קליק לדף הטוויטר של אגד זכויות והגבלים מפת האתר דרושים משוב לאתר שרות לקוחות 2800* נופש בארץ