טבלת תעריף מוגדל משרד התחבורה

עודכן בתאריך  05.03.2020

נסיעה באוטובוס ללא כרטיס נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית ונוסע שלא יציג כרטיס נסיעה מתאים צפוי להקנס בתעריף מוגדל, בהתאם לקנסות הקבועים בתקנות התעבורה. אנו קוראים לציבור הנוסעים והלקוחות להקפיד ולהחזיק ברשותם כרטיס נסיעה תקף בכל נסיעה. אנו באגד מתחייבים להמשיך ולהעניק לציבור הלקוחות והנוסעים שירות מקצועי ואדיב, ומקווים לראותכם באחת מהנסיעות הבאות.תשלום קנס במזומן

בקופות הכרטיסים בתל אביב, ירושלים, חיפה חוף הכרמל, באר שבע ואילת  – לחץ כאן לכתובות ולשעות הפעילות
בעמדות "על הקו" בחיפה מרכזית המפרץ, כרמיאל ורחובות - לחץ כאן לכתובות ולשעות הפעילות ולכת

הגשת ערעור

להגשת ערעור על דו"ח יש לפנות אל המפקח על התעבורה במשרד התחבורה לחץ כאן לשליחת בקשה.
לחלופין, ניתן לשלוח פקס למספר 03-6849876 או דואר לכתובת: בניין ג'נרי א' רחוב בנק ישראל 5 ת"ד 867 ירושלים 91008.

טבלת תעריפים

תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס לפי פקודת התעבורה [נוסח חדש] שפורסם בילקוט הפרסומים 6774 ב-2 למרס 2014
מחיר הנסיעה בש"ח
 גובה הקנס בש"ח
עד 10.40
 100
10.50 - 18.00
 120
18.10 ומעלה
 180
נוסע שלא שילם את מחיר נסיעתו או שלא הציג או מסר כרטיס לאחר שנדרש לעשות כן

מחיר הנסיעה בש"ח
 גובה הקנס בש"ח
עד 10.40
 95
10.50 - 18:00
110
18.10 ומעלה
170
נוסע ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת לפי צו הפיקוח למרות שאינו זכאי לכך (קיבל הנחה שלא כדין)

מחיר הנסיעה בש"ח
 גובה הקנס בש"ח
עד 10.40
 90
10.50 - 18:00
 100
18.10 ומעלה
 160
נוסע ששילם את דמי נסיעתו בסכום מופחת מן הסכום שעליו לשלם בעד הנסיעה עבור קטע הדרך שבו הוא נוסע (לדוגמא: תשלום על חלק מנסיעתו)

  • ילד שנראה כמי שגילו אינו עולה על 12 שנים לא יחויב בתשלום תעריף מוגדל לפי הודעה זו, זולת אם היה בחברת אדם מעל גיל 18 האחראי עליו; במקרה כאמור יחויב אותו אדם בתעריף מוגדל שהיה צריך להיות מושת על הילד לפי הודעה זו.
  • נוסע רשאי לפנות למפקח על התעבורה בטענה כי התקיימו נסיבות המצדיקות שלא ישלם תעריף מוגדל כאמור בהודעה זו, לרבות בנסיבות שבהן בידי הנוסע הוכחה כי אכן רכש את כרטיס הנסיעה שלא הציג לפני הנציג, או במקרה של נסיבות אישיות קשות; בנסיבות כאמור רשאי המפקח לפטור את הנוסע מתשלום המוגדל, כולו או חלקו, ובלבד שלא יינתן פטור מעלות מחיר הנסיעה עצמה אם אין חולק שהנוסע לא שילם בעד נסיעתו.
  • מחיר נסיעה לפי, צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקו שירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית), התשע"ב – 2012.
  • למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור לעיל הינו לצרכיי ידוע בלבד ואין בו להחליף את הוראות פקודת התעבורה [נוסח חדש], "תעריף מוגדל בעד נסיעה באוטובוס", כך שהנוסח המלא והמחייב כמו גם התעריף המוגדל הם אלה הקבועים בפקודת התעבורה [נוסח חדש], כפי שיתעדכנו מעת לעת.
יובהר בזאת כי נסיעה באוטובוס ללא הסדר נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית. הנוסע ללא הסדר נסיעה ו/או מי שלא יציג את כרטיסו בפני המבקר, צפוי לשלם תעריף מוגדל ע"פ הקבוע בפקודת התעבורה. חובה על נוסע ששילם את דמי הנסיעה באמצעות כרטיס "רב קו" להעביר את הכרטיס במכשיר המיועד לכך, ללא יוצא מן הכלל, לרבות לבעלי הסדר נסיעה מסוג מנוי. כרטיס רב קו (אישי) לא ניתן להעברה לנוסע אחר.