תנאי שימוש בפלטפורמות אגד

עודכן בתאריך  22.06.2022

הפלטפורמות המוצעות על ידי אגד, לרבות אפליקציה, אתר האינטרנט, אתר המובייל ומערכות המידע השונות אשר מוצעות ומספקות מידע, שירותים ונתונים שונים, לשימושך, שייכים לאגד חברה לתחבורה בע"מ (להלן: "אגד"). האמור בתנאי שימוש אלו מופיע מטעמי נוחות בלשון זכר בלבד, אולם תנאי השימוש מכוונים לכלל המגדרים.

א. תנאים כלליים

 1. הפלטפורמות המוצעות על ידי אגד, לרבות אפליקציה, אתר האינטרנט, אתר המובייל ומערכות המידע השונות אשר מוצעות ומספקות מידע, שירותים ונתונים שונים, לשימושך, שייכים לאגד חברה לתחבורה בע"מ (להלן: "אגד"). האמור בתנאי שימוש אלו מופיע מטעמי נוחות בלשון זכר בלבד, אולם תנאי השימוש מכוונים לכלל המגדרים.
 2. עצם השימוש בכל אחת מהפלטפורמות, לרבות, באפליקציה ו/או הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או הורדת האפליקציה ו/או השימוש בשירותים המסופקים על ידי אגד, לרבות אך לא רק רכישת כרטיסים, קבלת מידע, פניה לפניות הציבור של אגד ו/או כל שירות אחר או נוסף המסופק באמצעות האפליקציה ו/או בכל אמצעי אחר, ו/או כל שירות עזר אחר, כפי שיהיה מעת לעת, מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האפליקציה לרבות אתר אגד ו/או אתרי החברות הבנות ו/או אתרי המידע של אגד.
 3. אם אינך מסכים לאילו מתנאי השימוש כהגדרתם לעיל, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בכל אחת מהפלטפורמות ו/או האפליקציה ו/או באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותם.
 4. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין אגד.
 5. הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים בפלטפורמות השונות של אגד לרבות באתר ו/או באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים, אשר יופיעו בחלק נפרד ובלתי תלוי מהאמור במסמך זה. התנאים הנוספים יופיעו באפליקציה ו/או באתר וימוקמו באיזורים המתאימים.
 6. אגד רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם לדין הרלוונטי בין אם פורסמו באפליקציה או באתרי אגד, ובין אם הגיעו לידיעת המשתמש ובין אם לאו. שינויים בתנאי השימוש שאינם קשורים להוראות הדין, חקיקה או תקנות, יפורסמו כחלק בלתי נפרד מהאפליקציה או בפלטפורמה הרלוונטית, ללא הודעה מוקדמת, ועל המשתמש לבחון את תנאי המשתמש מעת לעת ולוודא כי תנאי השימוש עומדים בדרישותיו האישיות. אגד מתחייבת כי תנאי השימוש יהיו הוגנים, במטרה לספק למשתמש שירות מיטבי בנסיבות העניין.
 7. ככל שאינך מסכים עם תנאי השימוש, כולם או חלקם, לרבות שינויים שנעשים באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים על ידי אגד מעת לעת, הנך מתבקש לא לעשות שימוש באפליקציה ו/או באתרי אגד ו/או בשירותים המוצעים במסגרתם.
 8. אגד רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק את האפליקציה, השירותים ו/או האתר, כולם או חלקם, לרבות שינוי השירותים ו/או פיתוחים שונים. אגד לא תשא באחריות כלפי המשתמש, ו/או כלפי כל צד שלישי בגין שימוש כאמור אי שימוש, הורדה של אתרים ו/או פלטפורמות מסויימות ו/או אי שימוש מכל סיבה שהיא.
 9. אגד, רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישתך לאתר ו/או לאפליקציה ו/או לשירותים, כולם או חלקם, כפי שמוצעים באמצעות הפלטפורמות השונות של אגד. הנך מאשר/ת ומסכימ/ה כי אגד לא תישא באחריות כלפי המשתמש ו/או כלפי צדדים שלישיים, בגין חסימת הגישה לפלטפורמות השונות ו/או חוסר יכולת לעשות שימוש בשירותים המוצעים לרבות בגין תקלות ו/או אירועים אשר בשליטת אגד או שאינם בשליטתה ו/או גרסאות מערכת הפעלה או דפדפנים שאינם נתמכים וכיוצ"ב.
 10. ניתן להשתמש בפלטפורמות השונות המוצעות על ידי אגד, לרבות באתר ו/או באפליקציה באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השימוש ומתאימים מבחינה טכנולוגית. אגד אינה מתחייבת ו/או אחראית לכך כי השירותים או הפלטפורמות השונות יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשותך.
 11. בעצם השימוש בפלטפורמות השונות לרבות אך לא רק באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים הניתנים על ידי אגד, הנך מצהיר/ה כי תעשה/י באתר ו/או באפליקציה ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי שאינו מסחרי, בלבד, עבורך ועבור מי מטעמך, השימוש נועד למטרות חוקיות העומדות בכפוף להוראות תנאי השימוש ולהוראות הדין ותמנע/י מכל שימוש מסחרי באפליקציה ו/או באתר, לרבות גביית תשלום עבור שירותים המוצעים באפליקציה ו/או באתר, או כל שימוש אחר שאינו אישי, או שעשוי לפגוע באגד או בכל צד שלישי אחר. הנך מודע/ת לכך כי את/ה האחראי/ת הבלעדי/ת על השימוש בכל אחת מהפלטפורמות השונות לרבות באפליקציה ו/או באתר ו/או בכל שירות אחר או נוסף המסופק על ידי אגד מעת לעת.
 12. השימוש בפלטפורמות השונות עשוי להיות כרוך ברישום ו/או במסירת נתונים בהתאם לאופי השירות הניתן והוראות הרגולציה הרלוונטיות, לצורך הזמנת כרטיסים ו/או חלק מהשירותים המוצעים על ידי אגד עשוי להדרש תשלום. עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת הרישום ולעדכן את פרטיך בכל שינוי. אגד מתחייבת לפעול בהתאם להוראות הדין, אגד תשמור על פרטיות המשתמש, ולא תעביר את המידע האישי של המשתמש לצדדים שלישיים. יובהר כי אגד עושה שימוש באמצעות ספקי שירותים שונים אשר מחוייבים לפעול בהתאם למדיניות הפרטיות הנקובה לעיל.
 13. אגד עשויה באמצעות ספקי השירותים השונים, להציע לך שירותים נוספים ו/או משלימים, בכפוף להסכמתך ובאישורך.
 14. התשלום בפלטפורמות השונות של אגד, באתר, באפליקציה ו/או בכל אמצעי אחר או נוסף, מתאפשר באמצעות כרטיס אשראי, PayPal או אמצעים טכנולוגיים שונים, לרבות במזומן. לאחר אישור התשלום, תישלח לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש או לכל פלטפורמה אחרת שמוגדרת במערכת ושתסופק על ידי המשתמש, קבלה עבור התשלום וכל אישור רלוונטי בקשר לשירותים שניתנו למשתמש.
 15. הנך מתבקש לא לעשות שימוש באמצעי התשלום השונים, אלא אם יש ברשותך את ההרשאה הנדרשת לעשות זאת.
 16. ידוע לך כי אגד עשויה להעביר מידע באשר למיקום האוטובוס, והשירותים הניתנים באוטובוס או בקווי השירות לרבות פרסום מבוסס מיקום, או שת"פ עם ו/או חברות או צדדים שלישיים אשר עשויים לפלח את אופי השימוש בשירותי אגד, בקווי השירות, פרטי נסיעות נתונים סטטיסטים שונים וכיוצ"ב.
 17. ידוע לך כי במסגרת הפלטפורמות השונות, לרבות באתר האינטרנט ו/או באפליקציה משודרים תכנים מסוגים שונים, לרבות פרסומות, הן מטעמה של אגד והן מטעמם של צדדים שלישיים. אגד לא תישא בכל אחריות מכל מין וסוג, ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו לך, במישרין או בעקיפין.
 18. מבלי לגרוע מהאמור, מידע המצויין באתר ו/או באפליקציה הקשור לזמני נסיעות של אוטובוסים, ושירותים המסופקים על ידי אגד לרבות חברות בנות ו/או צדדים שלישיים, זמן יציאה ו/או הגעה ליעד, משך הנסיעה וכיוצ"ב, מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטת אגד הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה, אירועים מיוחדים, חסימות כבישים וכיוצ"ב.
 19. אגד תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את הפלטפורמות הקיימות ברשותה ובמסגרתן מסופקים שירותים מידע ותכנים לציבור המשתמשים, בצורה תקינה וללא הפרעות. יחד עם זאת חלק מהפעילות מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות מפעילים סלולאריים, ספקי שירותים וכדומה, תשתיות סלולאריות ואינטרנט, ייתכן שהאפליקציה ו/או האתר ו/או חלק מהשירותים לא יהיו תמיד חסינים מפני הפרעות ותקלות בפעילותם הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי אגד בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. אגד לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה במידע המצוי באפליקציה ו/או באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בהם, ולא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב השימוש בפלטפורמות המידע השונות באפליקציה, באתר האינטרנט לרבות בגין תקלות וחוסר יכולת לעשות שימוש בכל אחד מאלה.
 20. פרסום מכל מין וסוג, בכל אחת מהפלטפורמות בהן המשתמש יעשה שימוש, לרבות באפליקציה ו/או באתר לא ייחשב כעידוד או כהמלצה מטעמה של אגד לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש/ת בלבד.
 21. קודי שוברי הנחה ומבצעים, העשויים להישלח אליך באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות Push ועוד ו/או יעודכנו בחשבונך באתר ו/או באפליקציה, מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים מאגד. בעצם השימוש באפליקציה הנך מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר ו/או באפליקציה ו/או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכימ/ה לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים באפליקציה ובאתר, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם ו/או באמצעות הפלטפורמות השונות המוצעות על ידי אגד.
 22. קופונים, מבצעים ו/או כל טובין ושוברים אחרים אשר מוצעים על ידי אגד בפלטפורמות השונות לרבות באפליקציה, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים לרבות תנאים של צדדים שלישיים, בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.
 23. בכדי להירשם לשירותים מסוימים באתר, הינך מתבקש לספק לאגד מספר פרטים אודותיך. פרטים אלו נושאים אופי אישי.
 24. במהלך הרישום הנך מתבקש לספק לנו מידע, שיכלול, בין היתר, את שמך המלא, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, כתובת ומספר טלפון. בנוסף לפרטים אלו הינך מתבקש לבחור סיסמה אשר תשמש בזיהויך לצורך קבלת השירותים. הינך אחרי באופן מלא לשימור הסיסמא ומתחייב להודיע לאגד באופן מיידי על כל שימוש שאינו מורשה בסיסמא שלך ו/או על כל הפרת סודיות אחרת.
 25. אגד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מחירים ו/או תעריפים, בפלטפורמות השונות מעת לעת, מובהר לעניין זה שמחירי הנסיעות נקבעים על ידי הגורם הרגולטורי הרלוונטי ואין לאגד כל נגיעה לעניין זה.
 26. תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל ממועד התקנת האפליקציה על-גבי המכשיר הנייד שברשותך ו/או תחילת שימוש כלשהו באתר, כל זמן שהנך עושה שימוש בפלטפורמות השונות המוצעות על ידי אגד.
 27. אגד רשאית לבטל את האפליקציה, האתרים השונים המופעלים על ידה, פלטפורמות הגלישה והעברת הנתונים, שינוי תנאי הסכם זה וכיוצ"ב הכל בהתאם לצרכיה, לשינויים הטכנולוגים שיחולו מעת לעת ובהתאם להוראות הרגולטוריות הרלוונטיות.
 28. ידוע למשתמש שכל אחת מהפלטפורמות בהן הוא עשוי לעשות שימוש, אינה מוגנת מחדירות באופן הרמטי, וכי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת כרוכה גם בסיכונים הנובעים מעצם טיבם וטבעם מאופי הטכנולוגיה, כפי שקיים בכל אתר וברשת האינטרנט ככלל. כמו כן ידוע למשתמש כי אגד עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות שונות למטרת זיהוי המשתמש ומתן מידע מיטבי למשתמש.
 29. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האפליקציה, האתר, השירותים, אגד, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האפליקציה ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.
 30. אגד משתפת פעולה עם מספר ספקי שירותים נבחרים, אשר השירותים והפתרונות שלהם משלימים, משפרים ומניעים את שלנו ("שירותי צד שלישי"). שירותי צד שלישי אלה עשויים לקבל או להיות בעלי גישה למידע האישי של המשתמשים, בהתאם לתפקידים המסוימים שלהם בקשר עם שיפור השירותים שלנו, והם יהיו רשאים להשתמש בו רק למטרות אלה. אגד תמשיך להיות אחראית כלפי המשתמשים שלה לכל עיבוד מידע אישי שמתבצע על ידי שירותי צד שלישי מטעמה, וזאת מלבד במקרים שמעבר לשליטתה הסבירה של אגד.

ב. תנאי שימוש בתחבורה ציבורית חכמה

אגד מתכבדת להציג, את תנאי השימוש הספציפיים, בתחבורה הציבורית החכמה, בהתאם להנחיות משרד התחבורה והדין. יובהר כי אגד מאפשרת קבלת הזמנות מסוג אחד בלבד - הזמנה מיידית.


הבהרות מקדימות

 1. תנאי השימוש המנוסחים במסמך זה ו/או באפליקציה של אגד, מנוסחים בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד.
 2. אנא קרא את תנאי השימוש טרם אישורם ו/או טרם שימוש בשירותים המוצעים על ידי אגד לרבות בשירותי התחבורה החכמה, אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש/ת להימנע מלעשות כל שימוש בשירותים המוצעים באמצעותם.
 3. השימוש בתחבורה הציבורית החכמה, מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לתנאי השימוש המפורטים להלן, המהווים הסכם משפטי מחייב בינך ובין אגד.
 4. תנאי השימוש מהווים הסכם משפטי מחייב, בין המשתמש ובין אגד. תנאי השימוש נכתבים בהתאם להוראות משרד התחבורה והוראות הדין. ככל שיש חו"ח סתירה בין תנאי השימוש ובין תקנות הוראות כל דין לרבות תקנות התעבורה, יגברו הוראות ההסכם על הוראות תקנות התעבורה אלא אם מדובר בהוראות חוק או תקנות קוגנטיים אשר עליהן לא ניתן להתנות.  
 5. אגד משתפת פעולה עם מספר ספקי שירותים נבחרים, אשר השירותים והפתרונות שלהם משלימים, משפרים ומניעים את שלנו ("שירותי צד שלישי"). שירותי צד שלישי אלה עשויים לקבל או להיות בעלי גישה למידע האישי של המשתמשים, בהתאם לתפקידים המסוימים שלהם בקשר עם שיפור השירותים שלנו, והם יהיו רשאים להשתמש בו רק למטרות אלה. אגד תמשיך להיות אחראית כלפי המשתמשים שלה לכל עיבוד מידע אישי שמתבצע על ידי שירותי צד שלישי מטעמה, וזאת מלבד במקרים שמעבר לשליטתה הסבירה של אגד.
 6. קטינים מתחת לגיל 18 נדרשים לקבל את אישור האפוטרופוס לשם אישרו תנאי השירות ו/או שימוש באפליקציה ובתחבורה החכמה. היות ומדובר בשירותים אשר דורשים תשלום מהמשתמש, בעצם האישור, מצהיר המשתמש כי הפרטים שנמסרו על ידו מדוייקים ונכונים, וככל שנדרש אישרו אפוטרופוס, שאישור כזה התקבל כדין, וכן מצהיר המשתמש כי הוא מסכים לתנאי התשלום ו/או הגבייה המוצהרים והמפורטים בתנאי השירות להלן.
 7. אדם אשר גילה כ ינעשה שימוש שלא כדין באפליקציה ו/או בכרטיס האשראי שלו לרבות קטין אשר לא קיבל את אישור הוריו לשימוש באפליקציה, מתבקש ליצור קשר עם אגד בטלפון  2800*
 8. הוראות שימוש אלה באות להוסיף על הוראות השימוש באפליקציית אגד ובאתר אגד ולא לגרוע מהן, ככל שקיימת סתירה ו/או אי התאמה בין ההוראות השימוש השונות, יפורשו הללו בהתאם לנסיבות ולשירותים המסופקים מעת לעת.
 9. לא ניתן לעשות שימוש בשירות, כהגדרתו להלן, ללא טלפון סלולארי חכם.

שירותי תחבורה ציבורית חכמה

 1. שירותי התחבורה הציבורית החכמה של אגד, המכונים "תיקתק", (להלן: "השירות") יבוצעו על ידי אגד ו/או על ידי חברות בנות או קשורות ו/או קבלני משנה, בהתאם לשיקול דעתה של אגד מעת לעת, בהתאם להזמנה שיבצע המשתמש באמצעות אפליקציית אגד או בכל אמצעי אחר שיהיה זמין מעת לעת.
 2. השירות, כהגדרתו לעיל מוגדר כפיילוט, ועם יציאתו מתקופת הפיילוט תפורסם הודעה מתאימה. היות ומדובר בתקופה נסיונית, ייתכנו תקלות ו/אירועים בלתי צפויים אשר מעצם טיבם וטבעם מאפיינים תקופת פיילוט.
 3. אגד וכל הבאים מטעמה עושים מאמצים רבים שתקופת הפיילוט תוגדר כמוצלחת, אולם יתכנו מגבלות שקשורות באופן הפעלת השירות, הן באיזורים הגיאוגרפים והן בשעות הפעילות לרבות ביכולת ההפעלה של השירות לכלל ציבור המשתמשים.
 4. השירות מוצע לכלל משתמשי התחבורה באיזור הרלוונטי, ללא מגבלה מכל סוג, ובכלל זה גיל, מין או מוצא, וללא שום הפליה לאדם באשר הוא אדם. קטינים או אנשים הנדרשים לליוי מבוגר או מלווה מסייע, חייבים להיות מלווים לשם קבלת השירות החל ממועד הזמנת הנסיעה ועד תום הנסיעה.
 5.  עצם ביצוע ההזמנה, ולירידה בתחנת היעד של הנוסע הינה באחריות המשתמש אשר נדרש להפנות שימת לב למועד עלייתו וירידתו מכלי הרכב המספקים את השירות. הזנת נתונים שגויים, אי המתנה במקום שנקבע או כל טעות אחרת שנובעת מהמשתמש עצמו, הינה באחריות המשתמש בלבד.
 6. תנאי התשלום בגין השירותים נקבעים על ידי משרד התחבורה בלבד, בהתאם להנחיות משרד התחבורה כל נוסע חייב בתשלום, כמו כן הנוסע אשר הזמין את הנסיעה באמצעות הטלפון הסלולארי שלו / האפליקציה חייב להיות נוכח בנסיעה עם הטלפון שממנו הוזמנה הנסיעה.
 7. המשתמש אשר נרשם לשירות, מתחייב למסור מידע נכון ועדכני, וכן לא לפגוע בפרטיות של צדדים שלישיים ו/או בחוויית השימוש של צדדים שלישיים אשר עושים שימוש בשירות.  החשבון הינו חשבון אישי ולא ניתן להעברה לצדדים שלישיים, המשתמש מתחייב לשמור על פרטיו האישיים ועל אמצעי השימוש באמצעי האבטחה המקובלים, אגד לא תשא באחריות במקרים של גניבת טלפון סלולארי ו/או גניבת פרטים אישיים הנובעים מרשלנות המשתמש ו/או מאי שמירת המשתמש על הטלפון הסלולארי ו/או על פרטיו האישיים. במקרה של גניבת פרטים אישיים או גניבת טלפון סלולארי הנך מתבקש לנקוט בכל האמצעים הדרושים לשם ביטול החשבון הקיים לרבות באמצעות הודעה לאגד ו/או לחברת כרטיסי האשראי באמצעים המקובלים, וכפי הרשום במסמך זה.

תשלומים וחיובים

 1. הכספים ו/או התשלומים הרשומים בחשבון המשתמש יעודכנו בהתאם לביצוע הנסיעות בפועל. ידוע לך כי היה ולא התייצבת לנסיעה שהוזמנה, תחויב בתעריף המלא ו/או התעריף שנקבע על ידי משרד התחבורה. בגין נסיעה שהוזמנה ובוטלה יחויב המשתמש ב-100% מדמי הנסיעה. ריבוי ביטולים עשוי להביא להשעיית המשתמש וחוסר יכולת לעשות שימוש באפליקציה ו/או בשירות.
 2. כלי הרכב אשר הוזמן על ידך לא ימתין לך ו/או לצדדים שלישיים ו/או לכל נוסע אחר מעבר לזמן של דקה אחת. בגין אי הופעה לנסיעה (לרבות בגין איחור ו/או כוח עליון מכל סיבה שהיא) , תחויב בהתאם לתעריף השירות אותו היית אמור לצרוך.
 3. הנך רשאי לרכוש כרטיסיה אשר מגלמת הנחה המחיר הנסיעה, בהתאם לתעריף ולכמות שייקבעו על ידי משרד התחבורה, כרטיסיה זו הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לצדדים שלישיים ואין לשלם באמצעותה עבור נוסעים אחרים אשר עושים שימוש בשירות.  
 4. אזרחים ותיקים בלבד זכאים ל- 50% הנחה או כל הנחה אחרת בהתאם לקבוע בהנחיות משרד התחבורה ו/או בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים, משרד התחבורה רשאי להוסיף אוכלוסיות נוספות ו/או לגרוע אוכלוסיות מהזכאות להנחה בהתאם לשיקול דעתו, המשתמש מוזמן להתעדכן באתרי האינטרנט של אגד על ההנחות הקיימות לקבוצות אוכלוסייה מסויימות.
 5. מימוש ההנחה, ככל שקיימת תבוצע באמצעות קוד זכאות אשר המשתמש נדרש להקליד באפליקציה.
 6. אגד לא תהא אחראית לעיכוב בהגעת כלי הרכב למשתמש ו/או ליעד של המשתמש בגין אירועים שאינם בשליטת אגד ובכללם חסימות כבישים, כוח עליון, הנחיות משטרת ישראל, תאונות בלתי צפויות וכיוצ"ב אירועים שאינם בשליטת ו/או באחריות אגד.
 7.  ידוע למשתמש כי הגעה ליעד הינה תלוית מצב הכבישים וכי אגד אינה מתחייבת על שעות הגעה ו/או על לוחות זמנים.
 8. משתמש אשר מבצע הזמנה לגורמים נוספים יחויב בתשלום בגין אותם גורמים שיעשו שימוש בשירות, היה והמשתמש הזמין לגורמים נוספים שירות מלבד עצמו, ובפועל לא עלו כל הנוסעים אשר לגביהם הוזמן השירות, יחויב המשתמש בגין כל ההזמנה כאילו בוצעה בפועל עבור כלל הגורמים להם הוזמן השירות.

התנהגות בקבלת השירות

 1. לא ניתן לעלות לכלי הרכב עם אמצעים אשר עשויים להגביל ו/או למנוע ו/או לסכן את השימוש בשירות ו/או את ציבור הנוסעים, בכלל זה אין לעלות עם אופניים ו/או קורקינטים ו/או כל אמצעי אחר אשר יפריע לשירות נשוא הסכם זה.
 2. לא ניתן לעלות לכלי הרכב עם פריטי מזון או שתיה, או כל פריט אחר אשר עשוי ללכלך /או למנוע את השימוש בכלי הרכב ו/או לפגום בהנאה ובחוויית השימוש של יתר הנוסעים בכלי הרכב, בכלל זה לא ניתן לעשות שימוש במוסיקה רועשת, במוצרים מדיפים ריח, פריטים אשר עשויים לגרום נזק לקרוע את מושבי כלי הרכב, ללכלך וכיוצ"ב.
 3. בכל מקרה של נזק לכלי הרכב, מכל סוג ומין לרבות לכלכוך או פגמים שנגרמו על ידי המשתמש, יחויב המשתמש במלוא עלות התיקון ו/או הנזק ו/או נקיון כלי הרכב, וכן בנזקים ישירים ועקיפים שייגרמו לאגד ו/או לצדדים שלישיים בגין התנהגותו.
 4. המשתמש נדרש לעשות שימוש בשירות, ולכבד את ציבור הנוסעים, לא להטריד ו/או לפגוע בחווית השימוש, לא להפריע לנהג בביצוע השירות ולא לגרום לפגיעה ו/או לעיכובים בשירות ז, בכלל מתחייב המשתמש לנהוג כדלקמן:
 5. לפעול בהתאם להוראות החוק והדין, ביושר ובתום לב בעת קבלת השירות, להתייחס לנהג ולציבור הנוסעים באדיבות ובנימוס.
 6. למעט כלבי נחיה, נאסר על הסעת בעלי חיים במסגרת השירות אלא בהתאם להוראות כל דין.
 7. להמנע ככל שניתן משיחות רועשות בטלפון הסלולארי, ובוודאי שלא לשמוע מוסיקה רועשת במהלך השירות.
 8. להימנע מהכנסה של מזון ו/או שתיה לכלי הרכב.
 9. להימנע מהובלה של מטלטלין בכלי הרכב.
 10. האמור בסעיף 4 זה, יחול על המשתמש וכן על אורחיו וכל מי מטעמו אשר עושה שימוש בשירות .
 11. אגד רשאית להשעות ו/או לגרוע משתמש מהשירות, בהתאם לשיקול דעתה, לרבות משתמשים אשר נוהגים לבטל נסיעות באופן תדיר ו/או שאינם מתנהגים בצורה ראויה במהלך הנסיעות ו/או עושים שימוש לא ראוי באפליקציה.

שירות ודרכי התקשרות

 1. במסגרת השירותים, יתקשרו הצדדים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או טלפונים ו/או צ'אט, הכל בהתאם לשיקול דעתה של אגד ובהתאם לאופי השירותים הניתנים למשתמש, מעת לעת.
 2. אגד מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמש בהתאם להוראות הדין, על מנת לקבל שירותים מאגד, כאמור בהסכם זה, ייתכן ותידרש לאשר קבלת דוא"ל ו/או הודעות טקסט ו/או תקשורת מסוגים שונים.
 3. ידוע למשתמש כי השירות ניתן בין היתר באמצעות הודעות שיופיעו במכשיר הסלולרי שלו (push notification), על המשתמש לוודא קיומן של נוטיפיקציות במכשיר הסלולארי שלו, וכן הודעות למספר הטלפון של המשתמש, בנסיבות שונות, בהתאם לשיקול דעתה של אגד ובכללן בנסיבות הבאות:
  • בעת הרישום לשירות
  • בעת ביצוע הזמנה
  • בעת כלי הרכב מתקרב לנקודת האיסוף
  • במועד איסוף המשתמש
  • בעת איפוס סיסמה
 4. אגד רשאית לגרוע ו/או להוסיף שליחת הודעות או נוטיפיקציות למשתמש, בהתאם לאופי השירות.
 5. קבלת שירות בקשר לשירותים נשוא מסמך זה, יהא באמצעים  דיגיטלים שונים אשר יכולים להשתנות מעת מעת (לדוג' דוא"ל/טלפון/צ'אט וכיוצ"ב).

אחריות

 1. אגד אינה נושאת באחריות ללוחות הזמנים ו/או לכל איחור ו/או הקדמה ו/או שינוי במסלולי הנסיעה, ידוע למשתמש כי הנסיעה בכבישי ישראל עמוסה ונתונה לשינוייים רבים לפיכך אין אגד נושאת באחריות להגעה ליעד הנסיעה באופן ישיר ובלוח זמנים שנקבע.
 2. המשתמש יודע כי מדובר בטכנולוגיה ייחודית אשר אינה חפה מטעויות וכן ייתכנו טעויות ו/או באגים בתוכנה ו/או בתכנון הנסיעה, המשתמש לא יבוא לאגד בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין איחור ו/או שינוי ו/או נזק מכל מין וסוג בגין השימוש בשירות נשוא מסמך זה.
 3. המשתמש מסכים לכך שאגד אינה אחראית בגין נזקים מכל מין וסוג לרבות נזקים ישירים, עקיפים, מקריים, מיוחדים, תוצאתיים או לדוגמה, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, נתונים או הפסדים אחרים מוחשיים או בלתי מוחשיים (גם אם הובאה לידיעת אגד  אפשרות של נזקים כאמור.