דוח פומבי לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד

עודכן בתאריך  02.06.2022

דוח פומבי על פי הוראות סעיף 6ב לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") לשנת 2021

שם מקום העבודה – אגד חברה לתחבורה בע"מ (להלן: "אגד")

ענף הפעילות – תחבורה ציבורית.

פילוח לקבוצות

נכון ליום 31/05/2022 באגד ישנם 6,617 עובדים, 4.6% נשים ו  95.4% גברים.
97.5% מסך העובדים מאוגדים תחת הסכמים קיבוצים, כאשר המשמעות הישירה היא ששכר הבסיס של העובדים צמוד לטבלאות שכר ידועות מראש, והימצאותו של העובד על טבלה הינה תולדה של וותק העובד בחברה.
כ-96.5% מסך העובדים באגד מוגדרים עובדים במשרה מלאה.
עובדי אגד מסווגים לחמש שכבות אוכלוסייה שונות:
  • מייסדים
  • שכירים דור א'
  • שכירים דור ב'
  • שכירים בחוזה אישי
  • שכירים גמלאים בחוזה
שכבות אלו מהווים את מאפיין הפילוח הראשי, והעיסוק של העובד מהווה את מאפיין הפילוח המשני.
סה"כ באגד יש 82 קבוצות עובדים.

לאחר פילוח העובדים, נוכו קבוצות הומוגניות אשר אינן מכילות עובדים משני המגדרים, וקבוצות אשר אין בהם רף כמותי מספק של עובדים על מנת להגיע למובהקות סטטיסטית או שהשוואה בניהם עשויה לפגוע בפרטיות העובדים בקבוצה.
טבלה חלוקה מפורטת

אין באגד עובדים או עובדות שמשולמת להם/ן השלמה לשכר המינימום.
  • אחוז שלילי משמעו פער שכר לטובת גברים
  • קבוצות 5-7 ו- 9-82 הינן קבוצות הומוגניות, או קבוצות שאינן ברות השוואה
  • עובדים ששכרם גבוה/נמוך מהממוצע – מתייחס לשכר ברוטו למס + הפקדות

הסברים לפערי שכר בין מגדרים

הפער בשכר הקובע לפיצויים נובע משונות הותק בין המגדרים בקבוצה.
הפער בשכר ברוטו למס + הפקדות נובע משונות מספר שעות העבודה החודשיות בין המגדרים בקבוצה.